gayout6

Terma & Syarat Penggunaan

Terma dan syarat memohon untuk menggunakan perkhidmatan GayOut.com dan laman web.

Perhatian Pelanggan tertarik khususnya pada klausa 4, 5, 8 & 9. 

 

1. Tafsiran

 

1.1 Dalam terma dan syarat ( "Terma"): "Perjanjian" bermaksud perjanjian Pelanggan untuk menggunakan Perkhidmatan dan membayar Caj tertakluk kepada Terma ini atau sebagaimana yang dipersetujui secara bertulis; "Caj" ertinya GayOut.com ini (Ticket Out LTD.) Caj bagi Perkhidmatan seperti yang dipersetujui antara pihak-pihak secara bertulis dari semasa ke semasa; "Pelanggan" adalah orang yang kepadanya GayOut.com sedang menyediakan Perkhidmatan menurut Terma ini; "Data" ertinya data penjualan tiket yang terhasil daripada pemprosesan transaksi oleh GayOut.com (yang mungkin termasuk data peribadi sensitif); "Harta Intelek" ertinya mana-mana dan semua paten, hak cipta (termasuk hak cipta masa depan), hak reka bentuk, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama domain, rahsia perdagangan, pengetahuan, hak pangkalan data, dan semua hak harta intelektual yang lain, sama ada berdaftar atau tidak berdaftar dan termasuk aplikasi bagi mana-mana perkara di atas dan semua hak-hak yang serupa yang mungkin wujud mana-mana sahaja di dunia dalam atau yang timbul daripada model perniagaan GayOut.com, bahan, Mark Perdagangan atau penyediaan Perkhidmatan. "Bahan" termasuk, sebagai tambahan kepada dokumen bertulis, data, pangkalan data, perisian komputer (termasuk Perisian), reka bentuk, lukisan, gambar atau imej-imej lain (sama ada pegun atau bergerak), Laman, bunyi atau apa-apa rekod lain apa-apa maklumat dalam apa-apa bentuk; "Pengguna" bermakna individu yang telah membuat pesanan untuk tiket melalui sistem GayOut.com itu; "Perkhidmatan" ertinya pemberian yang GayOut.com perkhidmatan e-dagang dan Software, di mana (i) GayOut.com menyediakan perkhidmatan, di mana orang boleh memesan elektronik (e-mel atau SMS) tiket acara daripada Pelanggan, di mana bayaran diproses oleh pihak ketiga (ii) GayOut.com menyediakan Software untuk mengakses data tiket yang dikumpul; "Laman" bermaksud laman web GayOut.com dari mana Perkhidmatan boleh diakses; "Perisian" ertinya GayOut.com e-dagang jualan, pengurusan dan perisian manipulasi yang dibuat tersedia untuk digunakan oleh GayOut.com kepada Pelanggan melalui internet sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan; "GayOut.com" ertinya Tiket Daripada Ltd. (nombor syarikat: 515380939, yang didaftarkan di Israel) yang mempunyai pejabat berdaftar Floor 9, 13 Tuval Street, Ramat Gan, Israel; dan "Cap Dagangan" ertinya "GayOut.com" cap dagangan tidak berdaftar dan logo dan apa-apa pendaftaran masa depan sama ada kedua-tanda atau apa-apa tanda sama atau permohonan untuk pendaftaran mana-mana sahaja di dunia.

 

1.2 Sebarang rujukan dalam istilah ini untuk menulis atau ekspresi yang berkaitan termasuk merujuk kepada e-mel, komunikasi melalui laman web dan cara komunikasi yang boleh dibandingkan. 

 

1.3 Tajuk dalam Terma ini hanya untuk kemudahan dan tidak akan menjejaskan tafsiran mereka. 

 

1.4 Perkataan "termasuk" atau "termasuk" hendaklah ditafsirkan tanpa batasan pada perkataan yang berikut. 

 

1.5 Kecuali jika konteksnya menghendaki sebaliknya yang tunggal termasuk bentuk jamak dan sebaliknya; rujukan kepada satu jantina termasuk semua jantina; kata-kata yang menyatakan orang termasuk firma dan perbadanan dan sebaliknya. 

 

Rujukan 1.6 kepada mana-mana peruntukan undang-undang atau undang-undang termasuk merujuk kepada peruntukan statut atau statutori dari semasa ke semasa yang dipinda, dilanjutkan atau dikuatkuasakan semula. 

 

1.7 Apa-apa sebutan mengenai istilah undang-undang Inggeris untuk apa-apa tindakan, remedi, kaedah prosiding kehakiman, dokumen perundangan, status undang-undang, mahkamah, rasmi atau apa-apa konsep atau perkara undang-undang hendaklah, berkenaan dengan mana-mana bidang kuasa selain daripada Israel, merujuk kepada apa yang paling hampir dengan kuasa dalam bidang kuasa undang-undang Israel. 

 

1.8 Apa-apa kewajipan negatif yang dikenakan ke atas mana-mana pihak hendaklah ditafsirkan seolah-olah adalah juga suatu kewajipan yang tidak membenarkan atau menderita perbuatan atau perkara yang dipersoalkan dan apa-apa kewajipan positif yang dikenakan ke atas mana-mana pihak hendaklah ditafsirkan seolah-olah ia juga suatu kewajipan untuk mendapatkannya perbuatan atau perkara yang dipersoalkan. 

 

1.9 Rujukan kepada klausa, kecuali dinyatakan sebaliknya, adalah rujukan kepada fasal Perjanjian ini. 

 

2. Pembekalan Perkhidmatan & Sokongan

 

2.1 Tertakluk kepada penamatan yang lebih awal selaras dengan Terma ini, GayOut.com akan menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan untuk tempoh Perjanjian ini dan akan menggunakan usaha yang munasabah untuk menyediakan Perkhidmatan secara profesional. 

 

2.2 GayOut.com menggunakan pihak ketiga untuk: mengehos Tapak, Perisian dan Data dan untuk menyediakan perkhidmatan komunikasi. Pihak ketiga itu berjanji untuk menyediakan perkhidmatannya pada atau di atas piawai industri. Semua pihak bergantung kepada perkhidmatan pengendali telekomunikasi lain. Sehubungan itu, GayOut.com tidak menjamin bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu atau bebas ralat atau bahawa penghantaran atau e-mel atau mesej teks SMS tidak akan ditangguhkan. 

 

2.3 GayOut.com akan berusaha untuk memastikan bahawa mana-mana pihak ketiga yang terlibat dalam pembekalan Perkhidmatan mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melindungi Data. 

 

2.4 Ia mungkin perlu untuk menggantung sementara Perkhidmatan dari semasa ke semasa untuk menjalankan penyelenggaraan peralatan; penggantungan itu akan terhad. Walau bagaimanapun, Perkhidmatan juga boleh digantung (secara keseluruhan atau sebahagian) di mana GayOut.com atau hos pihak ketiga diwajibkan mematuhi arahan, arahan atau permintaan kerajaan, mahkamah atau pihak berkuasa pentadbiran yang kompeten atau organisasi perkhidmatan kecemasan. 

 

2.5 GayOut.com boleh pada bila-bila masa tanpa memberitahu Pelanggan membuat apa-apa perubahan pada Perkhidmatan yang diperlukan untuk mematuhi apa-apa keperluan berkanun, peraturan atau yang berkaitan yang tidak menjejaskan sifat atau kualiti Perkhidmatan secara material. 

 

2.6 GayOut.com akan menyediakan sokongan e-mel untuk Perkhidmatan semasa waktu perniagaannya yang biasa secara percuma. 

 

2.7 Penggunaan perkhidmatan GayOut.com yang memerlukan penggunaan perkhidmatan pemproses pembayaran 3rd pihak, yang mana Pelanggan mesti kontrak secara berasingan. Pelanggan mengakui bahawa GayOut.com adalah sama sekali tidak bertanggungjawab untuk tindakan atau operasi pemproses pihak 3rd.

 

2.8 The Pelanggan mengakui bahawa GayOut.com menyediakan platform bagi pengeluaran eTickets kepada pengguna dan tidak bertanggungjawab untuk memenuhi acara yang berkata pengguna atau pemprosesan bayaran untuk tiket ini. Tanpa titik tidak GayOut.com memeterai kontrak dengan pengguna, ia kekal sebagai Pelanggan tanggungjawab untuk menyampaikan acara untuk mana tiket berkaitan dan memperbaiki apa-apa bayaran balik atau pampasan kepada pengguna bagi kegagalan untuk menyampaikan acara tersebut.

 

3. caj

 

3.1 The Pelanggan hendaklah membayar Caj untuk Perkhidmatan mengikut terma pembayaran yang dipersetujui dengan GayOut.com. Syarat-syarat ini termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran untuk setiap tiket diproses oleh sistem GayOut.com untuk pelanggan.

 

3.2 GayOut.com boleh mengubah syarat pembayaran Caj atau Bayaran dari semasa ke semasa pada notis bertulis 7 hari tidak kurang dari hari. Dalam tempoh 7 hari menerima notis sedemikian, Pelanggan boleh memberitahu GayOut.com secara bertulis bahawa ia ingin menamatkan Perjanjian ini berkuat kuasa dari tarikh sebarang perubahan yang dicadangkan dalam Caj. GayOut.com boleh sama ada menamatkan Perjanjian atau mengeluarkan notisnya. 

 

3.3 Semua Caj yang disebutkan kepada Klien untuk peruntukan Perkhidmatan adalah tidak termasuk mana-mana CBP, yang mana Pelanggan akan dikenakan tambahan pada kadar yang dikenakan dari semasa ke semasa. 

 

Caj 3.4 adalah wajar sebelum data yang berkaitan dengan tiket acara dikeluarkan kepada pelanggan. Data tidak akan dikeluarkan sehingga pembayaran penuh diterima. 

 

3.5 Pembayaran bagi Bayaran boleh dibuat melalui Paypal, kad kredit atau kad debit.

 

3.6 Tiada pembayaran hendaklah disifatkan telah dibuat sehingga GayOut.com telah menerima dana yang jelas.

 

3.7 Jika Pelanggan gagal bayar GayOut.com apa-apa Caj yang kena dibayar menurut Perjanjian, maka tanpa membatasi hak-hak lain yang mungkin ada, GayOut.com berhak atas jumlah tertunggak setiap hari dari tarikh jatuh tempo sehingga jumlah tertunggak adalah bayaran penuh. 

 

3.8 Sehingga Julai 1st 2016 GayOut.com tidak akan mengenakan bayaran komisen untuk jualan tiket dan jualan tiket acara akan menjadi percuma. Dari Julai komisen 1st 2016 GayOut akan 10% daripada harga jualan tiket.

 

3.9 Harga yang dipaparkan di laman web GayOut.com untuk pengguna adalah harga akhir yang akan dibayar olehnya. Pengurus acara perlu menambah kos tambahan seperti cukai, pemprosesan, yuran paypal atau lain-lain, untuk harga yang dipaparkan kepada pengguna. GayOut akan memotong komisen pemprosesan 10% daripada dana dipindahkan kepada pelanggan.

 

3.10 GayOut.com akan memindahkan pembayaran kepada pelanggan untuk tiket, tolak komisyen pemproses GayOut.com dalam hari-hari acara 30. 

 

3.11 Jika pengguna membeli tiket untuk acara dan acara itu dibatalkan, atau tiket pengguna tidak diterima di pintu masuk ke acara GayOut.com akan menggunakan hasil daripada pembelian tiket acara untuk membayar balik pengguna harga tiket penuh. Pelanggan tidak akan menerima dana untuk acara-acara dibatalkan atau tiket tidak diterima.

 

3.12 Jika pengguna membeli tiket acara, tetapi tidak menghadiri acara tersebut. Pelanggan masih akan menerima bayaran untuk tiket ini (tolak komisyen pemproses GayOut.com) 

 

3.12 Invois kepada pelanggan akan berada di bawah nama syarikat tertentu Tiket Daripada LTD. CN-515380939

 

4. Data, Perlindungan Data & Ganti rugi

 

4.1 Pelanggan mengakui bahawa Data diperolehi daripada yang disediakan oleh pelanggan akhir dan tidak diperiksa oleh GayOut.com dan, dengan itu, GayOut.com tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk ketepatan Data. 

 

4.2 GayOut.com kontrak pihak ketiga untuk menyimpan data dan menyokong teori tersebut. Walaupun pihak ketiga tersebut adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan back-up secara berkala (sekurang-kurangnya setiap hari), Pelanggan adalah dinasihatkan untuk membuat sendiri interim back-up yang semua Data. GayOut.com tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian atau kerosakan, walau apa pun sebabnya, yang timbul daripada apa-apa kehilangan Data.

 

4.3 Ia adalah satu syarat perjanjian ini bahawa Pelanggan mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang berkenaan (termasuk, jika terletak di Kawasan Ekonomi Eropah "EEA", mana-mana undang-undang tempatan yang diguna pakai melaksanakan EC 95 / 46 / EC, seperti peruntukan Akta Perlindungan Data 1998 atau panduan rasmi).

 

5. Kewajipan & Ganti rugi Pelanggan

 

5.1 The Pelanggan hendaklah memastikan bahawa ia mempunyai komputer yang sesuai dan peralatan komunikasi menggunakan Perkhidmatan dari semasa ke semasa; GayOut.com mengesyorkan bahawa Pelanggan mempunyai, sekurang-kurangnya, komputer, sambungan internet dan pelayar web dengan spesifikasi minimum sama ada (i) Internet Explorer 7 atau lebih (untuk PC a), atau (ii) Firefox 2 atau lebih (untuk MAC atau PC), atau (iii) Google Chrome (untuk MAC atau PC). Mana-mana pelayar web lain hendaklah digunakan pada risiko Pelanggan sendiri kerana mereka tidak semestinya menawarkan fungsi penuh dengan Perisian GayOut.com ini.

 

5.2 Ia adalah penting bahawa reputasi Perkhidmatan dan jenama GayOut.com kekal tidak rosak. Oleh itu, ia adalah satu syarat Perjanjian ini yang Pelanggan tidak akan: a) pada pendapat tunggal GayOut.com, menggunakan Perkhidmatan bagi membawa perkhidmatan yang hina atau sebaliknya membawa Perkhidmatan atau GayOut.com nama buruk

 

(B) menggunakan Perkhidmatan dalam cara yang memfitnah; atau (c) menggunakan Perkhidmatan dengan cara yang melanggar hak harta intelek, hak milik atau mana-mana pihak ketiga.

 

5.3 The Client akan menyimpan kata laluan dan akses lain butirannya untuk digunakan dengan Perkhidmatan sulit dan terhad kepada ahli-ahli kakitangan yang perlu mengetahui maklumat itu dan hendaklah memastikan semua kakitangan seperti mengetahui sifat sulit maklumat tersebut dan merawat dengan sewajarnya. Pelanggan hendaklah memberitahu GayOut.com tanpa berlengah-lengah jika ia percaya bahawa maklumat tersebut adalah tidak lagi rahsia.

 

5.4 Pelanggan akan mengambil kira dan mematuhi dengan segera semua arahan yang munasabah dari GayOut.com berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan tersebut. Apabila menimbangkan kewajaran akaun arah GayOut.com akan diambil hak pengguna dan pelanggan lain GayOut.com, potensi kerosakan terhadap reputasi GayOut.com atau perkhidmatannya dan sebarang aduan yang diterima oleh GayOut.com dari pengguna. 

 

5.5 Pelanggan akan menanggung rugi GayOut.com terhadap sebarang kerugian, tuntutan, ganti rugi dan perbelanjaan (termasuk perbelanjaan undang-undang) yang timbul daripada sebarang pelanggaran klausa ini 5. 

 

5.6 Pelanggan akan menerima sebarang tiket yang dikeluarkan oleh GayOut.com untuk acara khasnya. Tiket boleh dilacak berdasarkan nama pengguna atau kod QR yang dapat diimbas pada tiket itu sendiri yang dapat diimbas oleh mana-mana aplikasi mudah alih pengimbas kod QR. Berikut adalah contoh untuk aplikasi seperti itu: IOS (https://itunes.apple.com/en/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8) Android (https://play.google.com/store /apps/details?id=me.scan.android.client&hl=en) 

 

6. Pemilikan & Penggunaan Hak Harta Intelek

 

6.1 The Pelanggan mengakui dan waran GayOut.com yang merupakan tuan punya Harta Intelek (yang, untuk mengelakkan keraguan, termasuk Mark Perdagangan dan perisian).

 

6.2 GayOut.com dengan ini memberikan kepada Pelanggan lesen bukan eksklusif untuk

 

(i) menggunakan Perisian dan Tanda Perdagangan untuk tempoh Perjanjian ini dan 

 

(ii) untuk menggunakan, menyalin dan menyesuaikan Data untuk tempoh Perjanjian ini dan 

 

(Iii) untuk menggunakan, menyalin atau menyesuaikan diri Data dipegang oleh Pelanggan pada tarikh penamatan Perjanjian ini, tertakluk kepada pematuhan Pelanggan dengan mana-mana undang-undang atau peruntukan berkanun.

6.3 Penggunaan Perisian adalah pada syarat-syarat berikut:

 

(A) "penggunaan" perisian itu hendaklah terhad untuk digunakan melalui internet dan untuk tujuan menggunakan satu-satunya Perkhidmatan;

 

(B) Pelanggan hendaklah mempunyai hak untuk menyalin, menyesuaikan diri, kejuruteraan berbalik, menyusun semula, menyahpasang atau mengubah suai Perisian dalam keseluruhan atau sebahagian kecuali sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang;

 

(c) Pelanggan tidak mempunyai hak untuk memberikan sub-lesen Perisian; dan 

 

(D) Pelanggan mengakui bahawa Perisian tidak akan dianggap sebagai barang-barang mengikut pengertian Jualan United Kingdom Barang Akta 1979.

 

6.4 The Pelanggan mengaku janji untuk tidak melakukan atau membenarkan untuk melakukan apa-apa tindakan yang akan atau mungkin menjejaskan atau membatalkan apa-apa pendaftaran Harta Intelek, atau permohonan untuk pendaftaran, dan tidak melakukan apa-apa tindakan yang mungkin membantu atau menimbulkan permohonan untuk mengeluarkan apa-apa Harta Intelek dari daftar rasmi atau yang mungkin menjejaskan hak atau gelaran GayOut.com dengan Harta Intelek.

 

6.5 The Pelanggan tidak akan membuat apa-apa representasi atau melakukan apa-apa perbuatan yang boleh diambil untuk menunjukkan bahawa ia mempunyai sesuatu hak atau kepentingan dalam atau pemilikan atau penggunaan mana-mana Harta Intelek kecuali di bawah syarat-syarat Perjanjian ini, dan mengakui bahawa apa-apa yang terkandung di dalam Perjanjian ini hendaklah memberikan Pelanggan apa-apa hak, hakmilik atau kepentingan dalam atau kepada Harta Intelek melainkan seperti yang diberikan dengan ini.

 

6.6 Semua penggunaan Harta Intelek (termasuk Mark Perdagangan) oleh Pelanggan hendaklah bagi manfaat GayOut.com dan muhibbah yang terakru kepada Pelanggan yang timbul daripada penggunaannya Harta Intelek (termasuk Mark Perdagangan) (tetapi tidak lebih atau nama lain) boleh terakru kepada dan dipegang sebagai amanah oleh Pelanggan untuk GayOut.com mana muhibah Pelanggan bersetuju untuk memberikan kepada GayOut.com atas permintaan dan kos sendiri pada bila-bila masa, sama ada semasa atau selepas tempoh Perjanjian ini.

 

6.7 The Client boleh menggunakan Cap Dagangan dalam bentuk yang ditetapkan oleh GayOut.com dari semasa ke semasa dan hendaklah mematuhi apa-apa arahan yang munasabah yang diberikan oleh GayOut.com untuk warna dan saiz perwakilan daripada Mark Perdagangan dan cara mereka dan pelupusan pada produk pelanggan, pembungkusan, label, pembalut dan risalah-risalah yang disertakan, risalah atau bahan lain. Pelanggan hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan semua keperluan lain yang berhubungan dengan pelabelan, pembungkusan, pengiklanan, pemasaran dan lain-lain perkara-perkara tersebut dipatuhi.

 

6.8 Penggunaan Cap Dagangan oleh Pelanggan hendaklah pada setiap masa selaras dengan dan berusaha untuk mengekalkan sifat tersendiri dan reputasinya yang ditentukan oleh GayOut.com dan Pelanggan hendaklah terhenti apa-apa penggunaan yang berlawanan sebagai GayOut.com mungkin memerlukan.

 

6.9 The Pelanggan tidak boleh menggunakan apa-apa tanda atau nama mengelirukan sama dengan Cap Dagangan berkenaan dengan apa-apa barang-barang atau menggunakan cap dagangan sebagai sebahagian daripada perniagaan korporat atau nama dagangan atau gaya.

 

6.10 The disebut sebelum obligasi tentang hak-hak harta intelek hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya walau apa pun apa-apa penamatan Perjanjian.

 

6.11 Jika Pelanggan menyedari bahawa mana-mana orang, firma atau syarikat lain mendakwa bahawa Mark Perdagangan adalah tidak sah atau bahawa penggunaan Cap Dagangan melanggar mana-mana hak-hak pihak lain atau bahawa Mark Trade selainnya diserang atau attackable Pelanggan hendaklah dengan segera memberikan GayOut .com butir-butir penuh secara bertulis daripadanya dan tidak akan membuat komen atau kemasukan ke mana-mana pihak ketiga berkenaan dengannya.

 

6.12 GayOut.com hendaklah mempunyai kelakuan semua prosiding yang berhubungan dengan harta intelek dan hendaklah mengikut budi bicara mutlaknya memutuskan apa tindakan jika ada ke luar berkenaan dengan apa-apa pelanggaran atau pelanggaran yang didakwa Harta Intelek atau lulus off atau apa-apa tuntutan lain atau tuntutan balas dibawa atau terancam berkenaan dengan penggunaan atau pendaftaran Harta Intelek. Pelanggan tidak berhak untuk membawa apa-apa tindakan yang berkaitan dengan Harta Intelek namanya sendiri.

 

7. Kerahsiaan 

 

7.1 Pelanggan bersetuju dan mengaku bahawa sepanjang tempoh Perjanjian ini dan selepas itu ia akan tetap sulit dan tidak akan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari GayOut.com mendedahkan kepada mana-mana pihak ketiga apa-apa maklumat yang bersifat rahsia (termasuk Data, rahsia perdagangan, peruntukan Perjanjian ini dan maklumat mengenai nilai komersial) yang mungkin diketahui oleh GayOut.com dan yang berkaitan dengan GayOut.com, mana-mana sekutunya atau pelanggannya melainkan maklumat tersebut adalah pengetahuan umum atau sudah diketahui oleh pihak tersebut pada masa itu penzahiran atau kemudiannya menjadi pengetahuan awam selain daripada melanggar Perjanjian ini atau kemudiannya datang secara sah ke dalam pemilikan pihak tersebut dari pihak ketiga. 

 

7.2 Sekatan-sekatan di klausa 7.1 tidak akan terpakai berkenaan dengan apa-apa pendedahan kepada: (a) pekerja mereka sendiri yang perlu mengetahui maklumat sulit dan yang terikat oleh sekatan kerahsiaan yang sama; atau (b) kepada penasihat undang-undang salah satu pihak, mahkamah, badan kerajaan atau badan kawal selia yang berkenaan; atau (c) organisasi yang menyediakan perkhidmatan hosting dan komunikasi kepada mana-mana pihak di mana pendedahan tersebut bersampingan dengan perkhidmatan yang disediakan dan di mana organisasi tersebut terikat oleh sekatan kerahsiaan yang sama. 

 

7.3 Untuk mengelakkan keraguan, pihak tidak boleh mendedahkan pada mana-mana peringkat kepada mana-mana pihak ketiga apa-apa perisytiharan rahsia, perniagaan atau masa depan pihak lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada terma komersil Perjanjian melainkan pendedahan awam, kenyataan akhbar atau yang serupa pelepasan atau apa-apa pengiklanan, publisiti atau dokumen promosi telah dipersetujui secara khusus oleh wakil yang diberi kuasa oleh GayOut.com. 

 

7.4 Kewajipan yang terdahulu mengenai kerahsiaan akan terus berkuatkuasa dan berkuatkuasa walau apa pun penamatan Perjanjian. 

 

8. Waranti dan Liabiliti GayOut.com 

 

8.1 GayOut.com memberi jaminan kepada Pelanggan bahawa Perkhidmatan akan disediakan menggunakan penjagaan dan kemahiran yang munasabah. 

 

8.2 Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini akan mengehadkan liabiliti pihak-pihak untuk kematian atau kecederaan peribadi walau apa pun yang disebabkan atau untuk salah nyataan palsu. 

 

8.3 GayOut.com tidak mempunyai liabiliti kepada Pelanggan untuk apa-apa kerugian, kerosakan, kos, perbelanjaan atau tuntutan lain untuk pampasan yang timbul daripada mana-mana Data yang tidak lengkap, salah, tidak tepat, tidak boleh dibaca, tidak mengikut urutan atau dalam bentuk yang salah atau untuk mana-mana bertindak atau peninggalan pengguna. 

 

8.4 Tertakluk kepada klausa 8.2 dan simpan seperti yang dinyatakan secara nyata dalam Terma ini, GayOut.com tidak akan bertanggungjawab kepada Klien oleh sebab sebarang perwakilan (kecuali penipuan), atau sebarang waranti, syarat atau istilah lain yang tersirat (termasuk yang berkaitan dengan kualiti yang memuaskan atau kesesuaian untuk maksud), atau sebarang kewajipan di bawah undang-undang yang sama, atau di bawah terma Perjanjian, untuk (i) kehilangan keuntungan, (ii) kehilangan hasil, (iii) kehilangan penjimatan atau simpanan yang dijangkakan, kehilangan data, (v) kehilangan penggunaan perisian atau data, (vi) kerugian atau pembaziran pengurusan atau masa kakitangan, (vii) sebarang kerugian, kerosakan, kos, perbelanjaan atau tuntutan lain yang tidak langsung, khusus atau turutan (sama ada disebabkan oleh kecuaian GayOut.com, hamba atau ejennya atau sebaliknya) yang timbul daripada atau berkaitan dengan penyediaan Perkhidmatan atau penggunaannya oleh Pelanggan. 

 

8.5 Tertakluk kepada klausa 8.2, keseluruhan liabiliti GayOut.com di bawah atau berkaitan dengan Perjanjian tidak boleh melebihi jumlah Caj yang diterima oleh GayOut.com dari Pelanggan dalam bulan 3 sebelumnya. 

 

9. Force Majeure 

 

Kedua-dua pihak tidak bertanggungjawab kepada pihak lain dalam keadaan di mana beberapa atau semua kewajipan di bawah Perjanjian tidak dapat dilakukan kerana keadaan di luar kawalan munasabah pihak ingkar, termasuk Akta Tuhan, perubahan undang-undang, kebakaran, letupan, banjir, kemalangan, mogok, lockout atau pertikaian industri lain, perang, aksi pengganas, rusuhan, kekecohan awam, kegagalan bekalan kuasa awam, kegagalan kemudahan komunikasi, kegagalan pembekal atau subkontraktor, atau ketidakupayaan untuk mendapatkan kemudahan pemprosesan komputer termasuk kualiti atau keselamatan yang diperlukan), mendapatkan perkhidmatan pesanan teks SMS, mendapatkan bahan atau bekalan dan, dalam semua kes, ketidakupayaan untuk berbuat demikian kecuali pada kenaikan harga (sama ada atau tidak disebabkan oleh punca tersebut). Walau bagaimanapun, jika keadaan sedemikian berterusan melebihi hari 28, pihak yang tidak ingkar boleh menamatkan Perjanjian dan semua Caj disebabkan GayOut.com sehingga tarikh penamatan akan menjadi wajar. 

 

10. Penggantungan dan Penamatan 

 

10.1 GayOut.com boleh menggantung penyediaan Perkhidmatan kepada Pelanggan jika pembayaran sebarang Caj terlambat (sama ada atau tidak dipertikaikan oleh Pelanggan). 

 

10.2 GayOut.com boleh menggantung Perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) pada bila-bila masa tanpa notis jika pada pendapat tunggal GayOut.com penggunaan Perkhidmatan oleh kerosakan Pelanggan, atau mengancam, merosakkan keselamatan atau kestabilan Data , tapak, Perisian, perkhidmatan atau perkhidmatan yang disediakan oleh GayOut.com kepada pelanggan lain Ahli.

 

10.3 Sama ada pihak boleh menamatkan Perjanjian dengan memberi notis bertulis 1 bulan kepada yang lain. 

 

10.4 GayOut.com boleh menggantung atau menamatkan (mengikut budi bicara mutlak GayOut.com) Perjanjian (dan Perkhidmatan) dengan segera memberi notis bertulis sekiranya: (a) walau apa pun sub-fasal (b) di bawah, Pelanggan melanggar kewajipannya di bawah klausa 4.3, 4.4 atau 5.1 untuk 5.4 termasuk; atau (c) jika Pelanggan melakukan apa-apa pelanggaran terhadap Terma-terma ini dan (jika mampu membiayai) gagal membetulkan pelanggaran dalam masa 14 selepas dikehendaki oleh notis bertulis yang perlu dilakukan; atau (d) jika Pelanggan menjadi tidak solven atau bankrap, memasuki suatu perjanjian dengan pemiutang, mempunyai penerima atau pentadbir yang dilantik atau pengarah atau pemegang sahamnya meluluskan resolusi untuk menggantung perdagangan, menggulung atau membubarkan syarikat itu selain untuk tujuan penggabungan atau pembinaan semula atau ia berhenti, atau mengancam untuk berhenti, perdagangan; atau (e) jika GayOut.com tidak dapat meneruskan penyediaan Perkhidmatan atas alasan yang melebihi kawalannya yang munasabah. 

 

10.5 Mana-mana penamatan Perjanjian untuk apa-apa sebab adalah tanpa menjejaskan mana-mana hak atau remedi lain pihak boleh berhak di undang-undang atau di bawah Perjanjian dan tidak akan menjejaskan apa-apa hak atau liabiliti terakru salah satu pihak atau tidak berkuatkuasa atau kelanjutan berkuatkuasa mana-mana peruntukan Perjanjian yang secara nyata atau dengan implikasi yang bertujuan untuk masuk atau terus berkuat kuasa pada atau selepas penamatan itu termasuk jaminan dan ganti rugi yang terkandung dalam Perjanjian. 

 

11. Kesan penamatan 

 

11.1 Setelah penamatan Perjanjian dengan alasan apa pun: (a) tidak akan ada pengembalian unsur apa-apa Bayaran; (b) semua Caj yang belum dibayar akan jatuh tempo segera (termasuk secara pro rata di mana sebahagian daripada caj berkala yang dikenakan tertunggak); (c) GayOut.com tidak berkewajiban untuk menyimpan sebarang Data; dan (d) semua peruntukan Perjanjian yang untuk memberi kesan kepada makna mereka perlu bertahan dari penamatannya akan tetap berkuatkuasa dan berkuatkuasa selepas itu termasuk untuk mengelakkan keraguan, klausa 3, 4, 5.5, 6, 7, 8 , 12, 14 & 15 dari Syarat ini. 

 

12. Pertikaian 

 

12.1 Sekiranya terdapat sebarang pertikaian atau perbezaan yang timbul antara pihak-pihak yang berkaitan dengan Perjanjian ini, wakil-wakil kanan para pihak hendaklah, dalam tempoh 10 hari notis bertulis yang diberikan oleh salah satu pihak kepada yang lain, bermesyuarat dengan suci hati di tempat yang neutral Pilihan GayOut.com dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian itu. 

 

12.2 Apa-apa prosiding yang berhubungan dengan apa-apa pertikaian hendaklah dijalankan dalam bahasa Inggeris. 

 

13. Pemindahan dan Subkontrak 

 

13.1 GayOut.com boleh mengikut budi bicara tunggalnya, pindah, subkontrak atau berurusan dengan apa-apa cara lain dengan semua atau mana-mana haknya di bawah Perjanjian ini atau mana-mana bahagiannya kepada pihak ketiga. 

 

13.2 Pelanggan tidak boleh menyerahkan, sub-kontrak, sub-lesen atau sebaliknya melupuskan Perjanjian ini atau mana-mana bahagiannya atau bermaksud untuk melakukan perkara yang sama tanpa persetujuan terlebih dahulu daripada GayOut.com. 

 

14. Komunikasi & Makluman 

 

14.1 Pelanggan dengan ini mengaku janji untuk mempunyai, dan GayOut.com dimaklumkan, alamat untuk dihubungi e-mel yang sah dan kerap dipantau sepanjang tempoh perjanjian ini. Pelanggan ini akan dianggap telah membaca notis dihantar ke alamat e-mel kenalan ini dan GayOut.com boleh bertindak atas dasar itu. Melainkan jika diberitahu alamat e-mel kenalan GayOut.com adalah Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya. 

 

14.2 Satu notis yang perlu diberikan oleh salah satu pihak kepada yang lain di bawah syarat ini hendaklah diberikan secara bertulis dan hendaklah diberikan secara peribadi atau dialamatkan kepada pihak lain di pejabat berdaftarnya, tempat perniagaan utama atau alamat fizikal atau elektronik lain seperti boleh pada waktu yang relevan telah diberitahu menurut peruntukan ini kepada pihak yang memberikan notis itu (dan klausul 14.1 adalah efektif) - kecuali bahwa pemberitahuan atau proses yang berhubungan dengan suatu perselisihan harus diberikan secara pribadi atau melalui pos. 

 

14.3 Mana-mana notis sedemikian hendaklah disifatkan telah diterima: (i) jika dihantar secara peribadi, pada masa penghantaran; (ii) jika dihantar melalui pos dalam Israel, Hari Perniagaan 2 selepas menghantar; dan (iii) jika dihantar melalui mel udara 5 Business Days selepas menghantar; Menyediakan bahawa jika resit dianggap berlaku sebelum 9am atau selepas 5pm pada Hari Perniagaan maka notis itu akan dianggap telah diberikan pada Hari Perniagaan berikutnya. Untuk tujuan fasal ini pada "Hari Perniagaan" bermakna mana-mana hari yang bukan hari Sabtu, Ahad atau cuti umum di Israel dan / atau tempat yang notis itu dihantar. 

 

15. General 

 

15.1 Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak, menggantikan perjanjian atau pemahaman sebelumnya dan mungkin tidak diubah kecuali secara bertulis antara pihak-pihak. Pelanggan mengakui bahawa ia tidak bergantung kepada apa-apa representasi selain daripada yang terkandung dalam Perjanjian ini. Semua syarat lain, nyata atau tersirat oleh undang-undang atau sebaliknya, dikecualikan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. 

 

15.2 GayOut.com boleh mengikut budi bicara mutlaknya, menukar atau mengubahsuai Terma atau Perkhidmatan setelah memberikan notis bertulis Pelanggan 30 hari yang sama. Dalam tempoh 7 hari menerima notis sedemikian, Pelanggan boleh memberitahu GayOut.com secara bertulis bahawa ia ingin menamatkan Perjanjian ini berkuat kuasa dari tarikh sebarang perubahan yang dicadangkan kepada Terma atau Perkhidmatan dan GayOut.com kemudian boleh memilih mengubah Terma atau menarik balik notis itu. 

 

15.3 Para pihak menjamin bahawa mereka mempunyai kuasa dan kuasa untuk memasuki Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya di bawah Perjanjian. 

 

15.4 Perjanjian tidak akan dianggap untuk mewujudkan sebarang perkongsian atau hubungan pekerjaan antara pihak-pihak. 

 

15.5 Simpan mana-mana syarikat induk, anak syarikat atau syarikat bersekutu GayOut.com dan mana-mana pemilik Harta Intelek, seseorang yang bukan pihak kepada Perjanjian ini hendaklah tidak mempunyai hak atau selainnya untuk menguatkuasakan mana-mana terma Perjanjian.

 

15.6 Tidak ada perbuatan, kegagalan atau kelewatan untuk bertindak, atau persetujuan oleh GayOut.com dalam melaksanakan mana-mana haknya di bawah Perjanjian itu akan dianggap sebagai penepian hak itu, dan tiada pengabaian oleh GayOut.com mengenai apa-apa pelanggaran Perjanjian oleh Pelanggan akan dianggap sebagai penepian pelanggaran berikutnya yang sama atau mana-mana peruntukan lain. 

 

15.7 Sekiranya mana-mana peruntukan istilah ini dipegang oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa berwibawa lain untuk menjadi tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan secara keseluruhan atau sebahagiannya, kesahan peruntukan lain dalam istilah-istilah ini dan baki peruntukan yang berkenaan tidak akan terjejas. 

 

15.8 Perjanjian hendaklah dianggap sebagai kontrak yang dibuat di Israel dan undang-undang Israel hendaklah terpakai di dalam semua keadaan dengan Perjanjian ini dan pihak-pihak bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Israel.

 

GayOut.com adalah perkhidmatan yang unik yang membolehkan anda menjual tiket secara dalam talian terus kepada pelanggan anda dan mudah menguruskan pendaftaran acara.