Terma & Syarat-syarat Penggunaan

Terma dan syarat memohon untuk menggunakan perkhidmatan GayOut.com dan laman web.

Perhatian Pelanggan diambil khususnya kepada fasal 4, 5, 8 & 9.

 

1. Tafsiran

 

1.1 Dalam terma dan syarat ( "Terma"): "Perjanjian" bermaksud perjanjian Pelanggan untuk menggunakan Perkhidmatan dan membayar Caj tertakluk kepada Terma ini atau sebagaimana yang dipersetujui secara bertulis; "Caj" ertinya GayOut.com ini (Ticket Out LTD.) Caj bagi Perkhidmatan seperti yang dipersetujui antara pihak-pihak secara bertulis dari semasa ke semasa; "Pelanggan" adalah orang yang kepadanya GayOut.com sedang menyediakan Perkhidmatan menurut Terma ini; "Data" ertinya data penjualan tiket yang terhasil daripada pemprosesan transaksi oleh GayOut.com (yang mungkin termasuk data peribadi sensitif); "Harta Intelek" ertinya mana-mana dan semua paten, hak cipta (termasuk hak cipta masa depan), hak reka bentuk, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama domain, rahsia perdagangan, pengetahuan, hak pangkalan data, dan semua hak harta intelektual yang lain, sama ada berdaftar atau tidak berdaftar dan termasuk aplikasi bagi mana-mana perkara di atas dan semua hak-hak yang serupa yang mungkin wujud mana-mana sahaja di dunia dalam atau yang timbul daripada model perniagaan GayOut.com, bahan, Mark Perdagangan atau penyediaan Perkhidmatan. "Bahan" termasuk, sebagai tambahan kepada dokumen bertulis, data, pangkalan data, perisian komputer (termasuk Perisian), reka bentuk, lukisan, gambar atau imej-imej lain (sama ada pegun atau bergerak), Laman, bunyi atau apa-apa rekod lain apa-apa maklumat dalam apa-apa bentuk; "Pengguna" bermakna individu yang telah membuat pesanan untuk tiket melalui sistem GayOut.com itu; "Perkhidmatan" ertinya pemberian yang GayOut.com perkhidmatan e-dagang dan Software, di mana (i) GayOut.com menyediakan perkhidmatan, di mana orang boleh memesan elektronik (e-mel atau SMS) tiket acara daripada Pelanggan, di mana bayaran diproses oleh pihak ketiga (ii) GayOut.com menyediakan Software untuk mengakses data tiket yang dikumpul; "Laman" bermaksud laman web GayOut.com dari mana Perkhidmatan boleh diakses; "Perisian" ertinya GayOut.com e-dagang jualan, pengurusan dan perisian manipulasi yang dibuat tersedia untuk digunakan oleh GayOut.com kepada Pelanggan melalui internet sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan; "GayOut.com" ertinya Tiket Daripada Ltd. (nombor syarikat: 515380939, yang didaftarkan di Israel) yang mempunyai pejabat berdaftar Floor 9, 13 Tuval Street, Ramat Gan, Israel; dan "Cap Dagangan" ertinya "GayOut.com" cap dagangan tidak berdaftar dan logo dan apa-apa pendaftaran masa depan sama ada kedua-tanda atau apa-apa tanda sama atau permohonan untuk pendaftaran mana-mana sahaja di dunia.

 

1.2 Apa-apa sebutan dalam terma dengan penghapusan atau ungkapan berkaitan termasuklah sebutan kepada e-mel, komunikasi melalui laman web dan cara setanding komunikasi.

 

1.3 Tajuk-tajuk dalam Syarat ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menjejaskan tafsiran mereka.

 

1.4 Perkataan "termasuk" atau "termasuk" hendaklah ditafsirkan tanpa had dengan kata-kata berikut.

 

1.5 Kecuali jika konteksnya menghendaki makna yang mufrad termasuk jamak dan begitu; merujuk kepada satu jantina termasuk semua jantina; perkataan yang merujuk orang merangkumi firma dan syarikat-syarikat dan sebaliknya.

 

1.6 Rujukan kepada mana-mana statut atau peruntukan berkanun termasuklah sebutan mengenai undang-undang atau peruntukan berkanun dari semasa ke semasa dipinda, dilanjutkan atau digubal semula.

 

1.7 Sebarang rujukan kepada istilah undang-undang Bahasa Inggeris untuk apa-apa tindakan, ubat, kaedah prosiding kehakiman, dokumen undang-undang, status undang-undang, mahkamah, pegawai atau mana-mana konsep undang-undang atau benda itu hendaklah, berkenaan dengan apa-apa bidang kuasa lain daripada Israel, disifatkan sebagai termasuk rujukan kepada apa yang paling hampir lebih kurang dalam bidang kuasa tersebut kepada istilah undang-undang Israel.

 

1.8 Apa-apa obligasi negatif yang dikenakan ke atas mana-mana pihak akan ditafsirkan seolah-olah ia juga kewajipan untuk tidak membenarkan atau membiarkan tindakan atau perkara yang berkenaan dan apa-apa obligasi positif yang dikenakan ke atas mana-mana pihak akan ditafsirkan seolah-olah ia juga kewajipan untuk mendapatkan bahawa tindakan atau perkara berkenaan dilakukan.

 

Rujukan 1.9 kepada fasal, melainkan jika diperuntukkan sebaliknya, adalah rujukan kepada klausa dalam Perjanjian ini.

 

2. Bekalan Perkhidmatan & Sokongan

 

2.1 Tertakluk kepada pembatalan awal selaras dengan Terma ini, GayOut.com hendaklah menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan bagi tempoh Perjanjian ini dan akan menggunakan ikhtiar yang munasabah untuk menyediakan Perkhidmatan secara profesional.

 

2.2 GayOut.com menggunakan pihak ketiga untuk: menjadi tuan rumah laman web ini, Perisian dan Data dan untuk menyediakan perkhidmatan komunikasi. Pihak ketiga mengaku janji untuk menyediakan perkhidmatannya pada atau di atas piawaian industri. Semua pihak bergantung kepada khidmat pengendali telekomunikasi lain. Oleh itu, GayOut.com tidak menjamin bahawa Perkhidmatan akan terganggu atau bebas ralat atau bahawa penghantaran atau e-mel atau mesej teks SMS akan tanpa berlengah-lengah.

 

2.3 GayOut.com akan berusaha untuk memastikan bahawa mana-mana pihak ketiga yang terlibat dalam pembekalan Services mengambil langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya untuk melindungi Data.

 

2.4 Ia mungkin perlu untuk menggantung sementara Perkhidmatan dari semasa ke semasa untuk menjalankan penyelenggaraan peralatan; penggantungan itu akan terhad. Walau bagaimanapun, Perkhidmatan mungkin juga digantung (secara keseluruhan atau sebahagian) di mana GayOut.com atau tuan rumah pihak ketiga adalah bertanggungjawab untuk mematuhi perintah, arahan atau permintaan kerajaan, mahkamah atau pihak berkuasa pentadbiran yang kompeten atau organisasi perkhidmatan kecemasan.

 

2.5 GayOut.com boleh pada bila-bila masa tanpa memberitahu Pelanggan membuat sebarang perubahan kepada Perkhidmatan yang perlu untuk mematuhi mana-mana keperluan undang-undang, peraturan atau serupa yang berkaitan yang tidak memberi kesan secara material sifat atau kualiti Perkhidmatan.

 

2.6 GayOut.com akan memberikan sokongan e-mel untuk Perkhidmatan semasa waktu perniagaan yang biasa percuma.

 

2.7 Penggunaan perkhidmatan GayOut.com yang memerlukan penggunaan perkhidmatan pemproses pembayaran 3rd pihak, yang mana Pelanggan mesti kontrak secara berasingan. Pelanggan mengakui bahawa GayOut.com adalah sama sekali tidak bertanggungjawab untuk tindakan atau operasi pemproses pihak 3rd.

 

2.8 The Pelanggan mengakui bahawa GayOut.com menyediakan platform bagi pengeluaran eTickets kepada pengguna dan tidak bertanggungjawab untuk memenuhi acara yang berkata pengguna atau pemprosesan bayaran untuk tiket ini. Tanpa titik tidak GayOut.com memeterai kontrak dengan pengguna, ia kekal sebagai Pelanggan tanggungjawab untuk menyampaikan acara untuk mana tiket berkaitan dan memperbaiki apa-apa bayaran balik atau pampasan kepada pengguna bagi kegagalan untuk menyampaikan acara tersebut.

 

3. caj

 

3.1 The Pelanggan hendaklah membayar Caj untuk Perkhidmatan mengikut terma pembayaran yang dipersetujui dengan GayOut.com. Syarat-syarat ini termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran untuk setiap tiket diproses oleh sistem GayOut.com untuk pelanggan.

 

3.2 GayOut.com boleh mengubah tahap Caj atau terma-terma bayaran Caj dari semasa ke semasa pada notis bertulis tidak kurang daripada 7 hari. Dalam 7 hari dari tarikh penerimaan notis itu Pelanggan itu boleh memberitahu GayOut.com secara bertulis bahawa ia berhasrat untuk menamatkan Perjanjian ini berkuatkuasa dari tarikh apa-apa perubahan yang dicadangkan dalam Caj. GayOut.com mungkin kemudian sama ada menamatkan Perjanjian ini atau menarik balik notis.

 

3.3 Semua Caj dipetik kepada Pelanggan bagi penyediaan Perkhidmatan adalah eksklusif mana-mana GST, yang mana Pelanggan hendaklah menjadi tambahan dikenakan pada kadar yang terpakai dari semasa ke semasa.

 

Caj 3.4 adalah disebabkan sebelum data yang berkaitan dengan tiket acara dikeluarkan kepada pelanggan. Data tidak akan dikeluarkan sehingga bayaran penuh diterima.

 

3.5 Pembayaran bagi Bayaran boleh dibuat melalui Paypal, kad kredit atau kad debit.

 

3.6 Tiada pembayaran hendaklah disifatkan telah dibuat sehingga GayOut.com telah menerima dana yang jelas.

 

3.7 Jika Pelanggan gagal membayar GayOut.com apa-apa Caj menurut kerana Perjanjian, kemudian tanpa mengehadkan apa-apa hak lain yang mungkin ada, GayOut.com berhak atas amaun yang tertunggak pada setiap hari dari tarikh tamat tempoh sehingga jumlah yang belum dibayar adalah bayaran penuh.

 

3.8 Sehingga Julai 1st 2016 GayOut.com tidak akan mengenakan bayaran komisen untuk jualan tiket dan jualan tiket acara akan menjadi percuma. Dari Julai komisen 1st 2016 GayOut akan 10% daripada harga jualan tiket.

 

3.9 Harga yang dipaparkan di laman web GayOut.com untuk pengguna adalah harga akhir yang akan dibayar olehnya. Pengurus acara perlu menambah kos tambahan seperti cukai, pemprosesan, yuran paypal atau lain-lain, untuk harga yang dipaparkan kepada pengguna. GayOut akan memotong komisen pemprosesan 10% daripada dana dipindahkan kepada pelanggan.

 

3.10 GayOut.com hendaklah memindahkan pembayaran kepada pelanggan untuk tiket, tolak komisen pemprosesan GayOut.com dalam 30 hari dari tarikh kejadian.

 

3.11 Jika pengguna membeli tiket untuk acara dan acara itu dibatalkan, atau tiket pengguna tidak diterima di pintu masuk ke acara GayOut.com akan menggunakan hasil daripada pembelian tiket acara untuk membayar balik pengguna harga tiket penuh. Pelanggan tidak akan menerima dana untuk acara-acara dibatalkan atau tiket tidak diterima.

 

3.12 Jika pengguna membeli tiket acara, tetapi tidak menghadiri majlis itu. Pelanggan masih akan menerima bayaran untuk tiket ini (tolak GayOut.com pemprosesan komisen)

 

3.12 Invois kepada pelanggan akan berada di bawah nama syarikat tertentu Tiket Daripada LTD. CN-515380939

 

4. Data, Data Protection & Indemnity

 

4.1 The Pelanggan mengakui bahawa Data diperolehi daripada peruntukan yang diberikan oleh pelanggan akhir dan tidak diperiksa oleh GayOut.com dan, dengan itu, yang GayOut.com tidak akan bertanggungjawab atas ketepatan Data.

 

4.2 GayOut.com kontrak pihak ketiga untuk menyimpan data dan menyokong teori tersebut. Walaupun pihak ketiga tersebut adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan back-up secara berkala (sekurang-kurangnya setiap hari), Pelanggan adalah dinasihatkan untuk membuat sendiri interim back-up yang semua Data. GayOut.com tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian atau kerosakan, walau apa pun sebabnya, yang timbul daripada apa-apa kehilangan Data.

 

4.3 Ia adalah satu syarat perjanjian ini bahawa Pelanggan mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang berkenaan (termasuk, jika terletak di Kawasan Ekonomi Eropah "EEA", mana-mana undang-undang tempatan yang diguna pakai melaksanakan EC 95 / 46 / EC, seperti peruntukan Akta Perlindungan Data 1998 atau panduan rasmi).

 

5. Kewajipan & Indemniti Pelanggan

 

5.1 The Pelanggan hendaklah memastikan bahawa ia mempunyai komputer yang sesuai dan peralatan komunikasi menggunakan Perkhidmatan dari semasa ke semasa; GayOut.com mengesyorkan bahawa Pelanggan mempunyai, sekurang-kurangnya, komputer, sambungan internet dan pelayar web dengan spesifikasi minimum sama ada (i) Internet Explorer 7 atau lebih (untuk PC a), atau (ii) Firefox 2 atau lebih (untuk MAC atau PC), atau (iii) Google Chrome (untuk MAC atau PC). Mana-mana pelayar web lain hendaklah digunakan pada risiko Pelanggan sendiri kerana mereka tidak semestinya menawarkan fungsi penuh dengan Perisian GayOut.com ini.

 

5.2 Ia adalah penting bahawa reputasi Perkhidmatan dan jenama GayOut.com kekal tidak rosak. Oleh itu, ia adalah satu syarat Perjanjian ini yang Pelanggan tidak akan: a) pada pendapat tunggal GayOut.com, menggunakan Perkhidmatan bagi membawa perkhidmatan yang hina atau sebaliknya membawa Perkhidmatan atau GayOut.com nama buruk

 

(B) menggunakan Perkhidmatan dalam cara yang memfitnah; atau (c) menggunakan Perkhidmatan dengan cara yang melanggar hak harta intelek, hak milik atau mana-mana pihak ketiga.

 

5.3 The Client akan menyimpan kata laluan dan akses lain butirannya untuk digunakan dengan Perkhidmatan sulit dan terhad kepada ahli-ahli kakitangan yang perlu mengetahui maklumat itu dan hendaklah memastikan semua kakitangan seperti mengetahui sifat sulit maklumat tersebut dan merawat dengan sewajarnya. Pelanggan hendaklah memberitahu GayOut.com tanpa berlengah-lengah jika ia percaya bahawa maklumat tersebut adalah tidak lagi rahsia.

 

5.4 The Pelanggan hendaklah mengambil kira dan segera mematuhi segala arahan yang munasabah GayOut.com berhubung dengan penggunaannya Perkhidmatan. Apabila menimbangkan kewajaran arahan GayOut.com dalam akaun hendaklah diberikan hak-hak pengguna dan pelanggan lain GayOut.com, potensi kerosakan kepada reputasi GayOut.com atau perkhidmatan dan apa-apa aduan yang diterima oleh GayOut.com daripada pengguna.

 

5.5 The Pelanggan hendaklah menanggung rugi GayOut.com terhadap mana-mana kerugian, tuntutan, ganti rugi dan perbelanjaan (termasuk perbelanjaan guaman) yang timbul daripada apa-apa pelanggaran fasal 5 ini.

 

5.6 Pelanggan boleh menerima apa-apa tiket yang dikeluarkan oleh GayOut.com untuk acara khusus beliau. tiket yang boleh dikesan dengan nama pengguna atau dengan kod QR imbas atas tiket itu sendiri yang boleh diimbas oleh mana-mana aplikasi mudah alih pengimbas kod QR. Berikut adalah contoh untuk aplikasi itu: IOS (https://itunes.apple.com/en/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8) Android (https://play.google.com/store /apps/details?id=me.scan.android.client&hl=en)

 

6. Pemilikan & Penggunaan Hak Harta Intelek

 

6.1 The Pelanggan mengakui dan waran GayOut.com yang merupakan tuan punya Harta Intelek (yang, untuk mengelakkan keraguan, termasuk Mark Perdagangan dan perisian).

 

6.2 GayOut.com dengan ini memberikan kepada Pelanggan lesen bukan eksklusif untuk

 

(I) menggunakan Perisian dan Cap Dagangan bagi tempoh Perjanjian ini dan

 

(Ii) untuk menggunakan, menyalin dan menyesuaikan Data bagi tempoh Perjanjian ini dan

 

(Iii) untuk menggunakan, menyalin atau menyesuaikan diri Data dipegang oleh Pelanggan pada tarikh penamatan Perjanjian ini, tertakluk kepada pematuhan Pelanggan dengan mana-mana undang-undang atau peruntukan berkanun.

6.3 Penggunaan Perisian adalah pada syarat-syarat berikut:

 

(A) "penggunaan" perisian itu hendaklah terhad untuk digunakan melalui internet dan untuk tujuan menggunakan satu-satunya Perkhidmatan;

 

(B) Pelanggan hendaklah mempunyai hak untuk menyalin, menyesuaikan diri, kejuruteraan berbalik, menyusun semula, menyahpasang atau mengubah suai Perisian dalam keseluruhan atau sebahagian kecuali sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang;

 

(C) Pelanggan tidak mempunyai hak untuk memberikan sub-lesen Perisian; dan

 

(D) Pelanggan mengakui bahawa Perisian tidak akan dianggap sebagai barang-barang mengikut pengertian Jualan United Kingdom Barang Akta 1979.

 

6.4 The Pelanggan mengaku janji untuk tidak melakukan atau membenarkan untuk melakukan apa-apa tindakan yang akan atau mungkin menjejaskan atau membatalkan apa-apa pendaftaran Harta Intelek, atau permohonan untuk pendaftaran, dan tidak melakukan apa-apa tindakan yang mungkin membantu atau menimbulkan permohonan untuk mengeluarkan apa-apa Harta Intelek dari daftar rasmi atau yang mungkin menjejaskan hak atau gelaran GayOut.com dengan Harta Intelek.

 

6.5 The Pelanggan tidak akan membuat apa-apa representasi atau melakukan apa-apa perbuatan yang boleh diambil untuk menunjukkan bahawa ia mempunyai sesuatu hak atau kepentingan dalam atau pemilikan atau penggunaan mana-mana Harta Intelek kecuali di bawah syarat-syarat Perjanjian ini, dan mengakui bahawa apa-apa yang terkandung di dalam Perjanjian ini hendaklah memberikan Pelanggan apa-apa hak, hakmilik atau kepentingan dalam atau kepada Harta Intelek melainkan seperti yang diberikan dengan ini.

 

6.6 Semua penggunaan Harta Intelek (termasuk Mark Perdagangan) oleh Pelanggan hendaklah bagi manfaat GayOut.com dan muhibbah yang terakru kepada Pelanggan yang timbul daripada penggunaannya Harta Intelek (termasuk Mark Perdagangan) (tetapi tidak lebih atau nama lain) boleh terakru kepada dan dipegang sebagai amanah oleh Pelanggan untuk GayOut.com mana muhibah Pelanggan bersetuju untuk memberikan kepada GayOut.com atas permintaan dan kos sendiri pada bila-bila masa, sama ada semasa atau selepas tempoh Perjanjian ini.

 

6.7 The Client boleh menggunakan Cap Dagangan dalam bentuk yang ditetapkan oleh GayOut.com dari semasa ke semasa dan hendaklah mematuhi apa-apa arahan yang munasabah yang diberikan oleh GayOut.com untuk warna dan saiz perwakilan daripada Mark Perdagangan dan cara mereka dan pelupusan pada produk pelanggan, pembungkusan, label, pembalut dan risalah-risalah yang disertakan, risalah atau bahan lain. Pelanggan hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan semua keperluan lain yang berhubungan dengan pelabelan, pembungkusan, pengiklanan, pemasaran dan lain-lain perkara-perkara tersebut dipatuhi.

 

6.8 Penggunaan Cap Dagangan oleh Pelanggan hendaklah pada setiap masa selaras dengan dan berusaha untuk mengekalkan sifat tersendiri dan reputasinya yang ditentukan oleh GayOut.com dan Pelanggan hendaklah terhenti apa-apa penggunaan yang berlawanan sebagai GayOut.com mungkin memerlukan.

 

6.9 The Pelanggan tidak boleh menggunakan apa-apa tanda atau nama mengelirukan sama dengan Cap Dagangan berkenaan dengan apa-apa barang-barang atau menggunakan cap dagangan sebagai sebahagian daripada perniagaan korporat atau nama dagangan atau gaya.

 

6.10 The disebut sebelum obligasi tentang hak-hak harta intelek hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya walau apa pun apa-apa penamatan Perjanjian.

 

6.11 Jika Pelanggan menyedari bahawa mana-mana orang, firma atau syarikat lain mendakwa bahawa Mark Perdagangan adalah tidak sah atau bahawa penggunaan Cap Dagangan melanggar mana-mana hak-hak pihak lain atau bahawa Mark Trade selainnya diserang atau attackable Pelanggan hendaklah dengan segera memberikan GayOut .com butir-butir penuh secara bertulis daripadanya dan tidak akan membuat komen atau kemasukan ke mana-mana pihak ketiga berkenaan dengannya.

 

6.12 GayOut.com hendaklah mempunyai kelakuan semua prosiding yang berhubungan dengan harta intelek dan hendaklah mengikut budi bicara mutlaknya memutuskan apa tindakan jika ada ke luar berkenaan dengan apa-apa pelanggaran atau pelanggaran yang didakwa Harta Intelek atau lulus off atau apa-apa tuntutan lain atau tuntutan balas dibawa atau terancam berkenaan dengan penggunaan atau pendaftaran Harta Intelek. Pelanggan tidak berhak untuk membawa apa-apa tindakan yang berkaitan dengan Harta Intelek namanya sendiri.

 

7. kerahsiaan

 

7.1 The Pelanggan bersetuju dan mengaku janji bahawa sepanjang tempoh Perjanjian ini dan selepas itu ia akan menyimpan rahsia dan tidak akan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada GayOut.com mendedahkan kepada mana-mana pihak ketiga apa-apa maklumat yang bersifat sulit (termasuk, rahsia perdagangan Data, peruntukan-peruntukan Perjanjian ini dan maklumat yang bernilai komersial) yang mungkin harus diketahui kepadanya dari GayOut.com dan yang berkaitan dengan GayOut.com, mana-mana sekutu atau pelanggannya kecuali maklumat tersebut adalah pengetahuan umum atau sudah diketahui pihak itu pada masa yang pendedahan atau kemudiannya menjadi pengetahuan awam selain daripada melanggar Perjanjian ini atau kemudiannya datang dengan sah ke dalam milikan suatu pihak itu daripada pihak ketiga.

 

7.2 Sekatan di klausa 7.1 tidak terpakai berkenaan dengan apa-apa pendedahan kepada: (a) pekerja mereka sendiri yang perlu tahu maklumat yang sulit dan yang terikat dengan sekatan kerahsiaan yang serupa; atau (b) kepada penasihat undang-undang sama ada pihak-pihak, mahkamah, badan kerajaan atau badan kawal selia yang berkenaan; atau (c) organisasi yang menyediakan perkhidmatan hosting dan komunikasi kepada mana-mana pihak di mana pendedahan tersebut adalah berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan dan di mana pertubuhan-pertubuhan terikat dengan sekatan kerahsiaan yang sama.

 

7.3 Bagi mengelakkan keraguan, tiada satu pihak pun boleh mendedahkan di mana-mana peringkat mana-mana pihak ketiga sebarang sulit, perniagaan atau rancangan masa depan parti lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada terma komersial Perjanjian itu melainkan jika suatu pendedahan umum, kenyataan akhbar atau serupa pelepasan atau apa-apa iklan, publisiti atau dokumen promosi telah dipersetujui secara khusus oleh wakil yang diberi kuasa daripada GayOut.com.

 

7.4 The disebut sebelum obligasi tentang kerahsiaan hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya walau apa pun apa-apa penamatan Perjanjian.

 

8. Waranti dan Liabiliti GayOut.com ini

 

8.1 GayOut.com waran kepada Pelanggan bahawa Perkhidmatan akan disediakan menggunakan ketelitian dan kemahiran yang munasabah.

 

8.2 Tiada apa pun dalam Perjanjian ini boleh mengehadkan liabiliti sama ada pihak-pihak bagi kematian atau kecederaan diri walau apa pun sebabnya atau bagi salah nyata penipuan.

 

8.3 GayOut.com tidak mempunyai sebarang liabiliti kepada Pelanggan untuk apa-apa kerugian, kerosakan, kos, perbelanjaan atau tuntutan lain bagi pampasan yang berbangkit daripada apa-apa Data yang tidak lengkap, tidak betul, tidak tepat, tidak boleh dibaca, daripada turutan atau dalam bentuk yang salah atau apa-apa bertindak atau ketinggalan pengguna.

 

8.4 Tertakluk kepada fasal 8.2 dan kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata dalam Terma ini, GayOut.com tidak bertanggungjawab kepada Pelanggan oleh sebab apa-apa representasi (melainkan penipuan), atau mana-mana jaminan tersirat, syarat atau terma yang lain (termasuk yang berkaitan dengan kualiti yang memuaskan atau kesesuaian untuk tujuan), atau apa-apa kewajipan di undang-undang biasa, atau di bawah syarat-syarat nyata Perjanjian, untuk (i) kehilangan keuntungan, (ii) kehilangan pendapatan, (iii) kehilangan simpanan atau simpanan yang dijangka, (iv) kehilangan data, (v) kehilangan penggunaan perisian atau data, (vi) kerugian atau pembaziran pengurusan atau kakitangan masa, (vii) mana-mana tidak langsung, khas atau berbangkit kerugian, kerosakan, kos, perbelanjaan atau tuntutan lain (sama ada disebabkan oleh kecuaian GayOut.com, pekhidmatnya atau ejen atau sebaliknya) yang timbul daripada atau berkaitan dengan peruntukan Perkhidmatan atau penggunaannya oleh Pelanggan.

 

8.5 Tertakluk kepada fasal 8.2, seluruh liabiliti GayOut.com di bawah atau berkaitan dengan Perjanjian ini tidak melebihi amaun bagi Bayaran yang diterima oleh GayOut.com daripada Pelanggan pada bulan-bulan 3 sebelumnya.

 

9. Force Majeure

 

pihak tidak bertanggungjawab kepada pihak yang satu lagi dalam keadaan di mana sebahagian atau semua obligasi di bawah Perjanjian ini tidak boleh dilaksanakan kerana keadaan yang di luar kawalan munasabah pihak yang ingkar, termasuk bencana alam, perubahan dalam undang-undang, kebakaran, letupan, banjir, kemalangan, mogok, sekat masuk atau pertikaian industri yang lain, peperangan, tindakan pengganas, rusuhan, kekecohan awam, kegagalan bekalan kuasa awam, kegagalan kemudahan komunikasi, lalai daripada pembekal atau sub-kontraktor, atau ketidakupayaan untuk mendapatkan kemudahan pemprosesan komputer ( termasuk mereka yang berkualiti perlu atau keselamatan), mendapatkan perkhidmatan pesanan teks SMS, mendapatkan bahan-bahan atau bekalan dan, dalam semua kes, ketidakupayaan untuk berbuat demikian kecuali menaikkan harga (sama ada atau tidak kerana sebab-sebab tersebut). Walau bagaimanapun, jika keadaan itu berterusan untuk lebih daripada 28 hari, bukan ingkar pihak boleh menamatkan Perjanjian dan semua Caj kerana GayOut.com sehingga tarikh penamatan hendaklah menjadi genap.

 

10. Penggantungan dan Penamatan

 

10.1 GayOut.com boleh menggantung peruntukan Perkhidmatan kepada Pelanggan jika pembayaran apa-apa Caj adalah tertunggak (sama ada atau tidak dipertikaikan oleh Pelanggan).

 

10.2 GayOut.com boleh menggantung Perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) pada bila-bila masa tanpa notis jika pada pendapat tunggal GayOut.com penggunaan Perkhidmatan oleh kerosakan Pelanggan, atau mengancam, merosakkan keselamatan atau kestabilan Data , tapak, Perisian, perkhidmatan atau perkhidmatan yang disediakan oleh GayOut.com kepada pelanggan lain Ahli.

 

10.3-mana pihak boleh menamatkan Perjanjian ini dengan memberi notis bertulis 1 sebulan kepada yang lain.

 

10.4 GayOut.com boleh menggantung atau menamatkan (mengikut budi bicara GayOut.com ini) Perjanjian (dan Perkhidmatan) dengan serta-merta memberi notis bertulis jika: (a) walau apa pun subfasal (b) di bawah, Pelanggan melanggar obligasinya di bawah fasal 4.3, 4.4 atau 5.1 untuk 5.4 inklusif; atau (c) jika Pelanggan itu melakukan apa-apa pelanggaran Terma ini dan (jika mampu ubat) tidak meremedi kemungkiran itu dalam masa beberapa hari 14 selepas dikehendaki oleh notis bertulis untuk berbuat demikian; atau (d) jika Pelanggan diisytiharkan muflis atau bankrap, memasuki ke dalam perkiraan dengan pemiutang, mempunyai seorang penerima atau pentadbir yang dilantik atau pengarah atau pemegang saham meluluskan resolusi untuk menggantung dagangan, menggulung atau membubarkan syarikat selain daripada bagi maksud penyatuan atau pembinaan semula atau ia terhenti, atau mengancam untuk berhenti, perdagangan; atau (e) jika GayOut.com tidak dapat meneruskan menyediakan Perkhidmatan untuk sebab yang di luar kawalan yang munasabah.

 

10.5 Sebarang penamatan Perjanjian itu untuk apa-apa sebab adalah tanpa menjejaskan apa-apa hak atau remedi pihak lain mungkin berhak kepada undang-undang atau di bawah Perjanjian ini dan tidak boleh menyentuh apa-apa hak atau liabiliti mana-mana pihak yang terakru atau mula berkuat kuasa atau penerusan berkuat kuasa mana-mana peruntukan Perjanjian ini yang nyata atau secara tersirat berniat untuk datang ke dalam atau terus berkuat kuasa pada atau selepas penamatan tersebut termasuk jaminan dan tanggung rugi yang terkandung di dalam Perjanjian.

 

11. Kesan penamatan

 

11.1 Selepas penamatan Perjanjian itu atas apa jua sebab: (a) tidak akan ada bayaran balik apa-apa unsur bagi Bayaran; (B) semua Caj yang tidak berbayar itu menjadi segera kerana (termasuk secara pro rata di mana sebahagian daripada caj berkala dikenakan tertunggak adalah hak); (C) GayOut.com akan berada di bawah kewajipan untuk mengekalkan sebarang Data; dan (d) segala peruntukan dalam Perjanjian yang untuk melaksanakan maksud mereka perlu untuk terus hidup penamatan hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya selepas itu termasuk untuk mengelakkan keraguan, fasal 3, 4, 5.5, 6, 7, 8 , 12, 14 & 15 Terma ini.

 

12. pertikaian

 

12.1 Sekiranya berlaku apa-apa pertikaian atau perselisihan yang timbul di antara pihak-pihak yang berkaitan dengan Perjanjian ini, wakil-wakil kanan daripada pihak-pihak hendaklah, dalam 10 hari notis bertulis yang diberikan oleh salah satu pihak kepada yang lain, bertemu dalam niat baik di tempat-tempat neutral GayOut.com yang memilih dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian itu.

 

12.2 Apa-apa prosiding yang berhubungan dengan apa-apa pertikaian hendaklah dijalankan dalam bahasa Inggeris.

 

13. Pemindahan dan Sub-kontrak

 

13.1 GayOut.com boleh pada budi bicara menyerahhakkan, pemindahan, sub-kontrak atau perjanjian dalam mana-mana cara lain dengan semua atau mana-mana hak-hak di bawah Perjanjian ini atau mana-mana bahagiannya kepada pihak ketiga.

 

13.2 The Pelanggan tidak boleh menyerahkan, sub-kontrak, sub-lesen atau selainnya melupuskan Perjanjian ini atau mana-mana bahagiannya atau berniat untuk melakukan perkara yang sama tanpa? Terlebih dahulu mendapat keizinan bertulis daripada GayOut.com.

 

14. Komunikasi & Notis

 

14.1 Pelanggan dengan ini mengaku janji untuk mempunyai, dan GayOut.com dimaklumkan, alamat untuk dihubungi e-mel yang sah dan kerap dipantau sepanjang tempoh perjanjian ini. Pelanggan ini akan dianggap telah membaca notis dihantar ke alamat e-mel kenalan ini dan GayOut.com boleh bertindak atas dasar itu. Melainkan jika diberitahu alamat e-mel kenalan GayOut.com adalah Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya. 

 

14.2 A notis yang dikehendaki diberikan oleh salah satu pihak kepada yang lain di bawah syarat-syarat ini hendaklah diberi secara bertulis dan hendaklah diberikan orang atau ditujukan kepada pihak yang satu lagi di pejabat berdaftarnya, tempat utama perniagaan atau alamat fizikal atau elektronik lain boleh pada masa yang relevan telah dimaklumkan menurut peruntukan ini kepada pihak yang memberi notis (dan fasal 14.1 akan berkuatkuasa) - kecuali apa notis atau prosiding yang berhubungan dengan pertikaian hendaklah diberikan secara peribadi atau melalui pos.

 

14.3 Apa-apa notis itu hendaklah disifatkan sebagai telah diterima: (i) jika dihantar secara peribadi, pada masa penghantaran; (Ii) jika dihantar melalui pos dalam tempoh Israel, 2 Hari Perniagaan selepas dipos; dan (iii) jika dihantar melalui mel udara Hari Perniagaan 5 selepas pengeposan; Dengan syarat bahawa jika resit dianggap berlaku sebelum atau selepas 9am 5pm pada Hari Perniagaan maka notis itu hendaklah disifatkan telah diberikan pada Hari Perniagaan yang berikutnya. Bagi maksud fasal ini pada "Hari Perniagaan" bermaksud mana-mana hari yang bukan Sabtu, Ahad atau cuti umum di Israel dan / atau tempat yang berhubungan dengan notis itu dihantar.

 

15. General

 

15.1 Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara pihak-pihak, menggantikan mana-mana perjanjian atau persefahaman sebelumnya dan tidak boleh diubah kecuali secara bertulis antara pihak-pihak. Pelanggan mengakui bahawa ia tidak bergantung kepada apa-apa representasi selain daripada yang terkandung dalam Perjanjian ini. Semua terma, nyata atau tersirat oleh statut atau sebaliknya, adalah dikecualikan sepenuhnya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

 

15.2 GayOut.com boleh mengikut budi bicara mutlaknya, menukar atau mengubah suai Terma atau Perkhidmatan dengan memberikan notis bertulis 30 Pelanggan hari yang sama. Dalam 7 hari dari tarikh penerimaan notis itu Pelanggan itu boleh memberitahu GayOut.com secara bertulis bahawa ia berhasrat untuk menamatkan Perjanjian ini berkuatkuasa dari tarikh apa-apa cadangan perubahan kepada Terma atau Perkhidmatan dan GayOut.com kemudiannya boleh memilih untuk mengubah Terma atau menarik balik notis itu.

 

15.3 Pihak-pihak menjamin bahawa mereka mempunyai kuasa dan kuasa untuk memasuki Perjanjian dan melaksanakan obligasinya di bawah Perjanjian ini.

 

15.4 Perjanjian tidak boleh disifatkan untuk mewujudkan mana-mana perkongsian atau pekerjaan hubungan antara pihak-pihak.

 

15.5 Simpan mana-mana syarikat induk, anak syarikat atau syarikat bersekutu GayOut.com dan mana-mana pemilik Harta Intelek, seseorang yang bukan pihak kepada Perjanjian ini hendaklah tidak mempunyai hak atau selainnya untuk menguatkuasakan mana-mana terma Perjanjian.

 

15.6 Tiada tindakan, kegagalan atau kelewatan untuk bertindak, atau persetujuan oleh GayOut.com dalam menjalankan mana-mana haknya di bawah Perjanjian ini hendaklah disifatkan sebagai penepian hak itu, dan tidak ada pengecualian oleh GayOut.com sebarang pelanggaran Perjanjian ini oleh Pelanggan hendaklah dianggap sebagai penepian mana-mana pelanggaran berikutnya yang sama atau mana-mana peruntukan lain.

 

15.7 Jika mana-mana peruntukan syarat-syarat ini dipegang oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa lain yang kompeten sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan secara keseluruhan atau sebahagian, kesahan peruntukan lain dalam syarat-syarat ini dan baki peruntukan yang berkenaan itu tidak akan terjejas.

 

15.8 Perjanjian hendaklah dianggap sebagai kontrak yang dibuat di Israel dan undang-undang Israel hendaklah terpakai di dalam semua keadaan dengan Perjanjian ini dan pihak-pihak bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Israel.

 

GayOut.com adalah perkhidmatan yang unik yang membolehkan anda menjual tiket secara dalam talian terus kepada pelanggan anda dan mudah menguruskan pendaftaran acara.